Algemene voorwaarden van Publica Buitenreclame B.V., gevestigd te Herten, versie februari 2024 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten verstrekt door of aangegaan met Publica Buitenreclame B.V. 

1-2 Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door partijen. 

1-3 Indien er eenmaal een opdracht is overeengekomen tussen Publica Buitenreclame en de opdrachtgever waarbij deze genoemde voorwaarden van toepassing zijn, gelden deze ook voor alle opeenvolgende opdrachten. 

1-4 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. 

1-5 Bij strijdigheid tussen deze voorwaarden en de opdrachtovereenkomst hebben de relevante bepalingen uit de opdrachtovereenkomst voorrang. 

Artikel 2 Aanbiedingen 

2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd door Publica Buitenreclame. 

2-2 Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en aanvullingen van deze overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Publica Buitenreclame bindend. 

2-3 Publica Buitenreclame aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen. 

Artikel 3 Overeenkomst 

3-1 Voordat Publica Buitenreclame een overeenkomst sluit met de opdrachtgever heeft zij de mogelijkheid om te onderzoeken of de opdrachtgever voldoende kredietwaardig is. De opdrachtgever zal toestaan dat Publica Buitenreclame zo nodig informatie betreffende hem opvraagt. 

3-2 Wordt door Publica Buitenreclame aan de opdrachtgever een voorbeeld, model, (test)object, (kleur)staal, afbeelding, rapportage, folder of vergelijkbare zaak ter indicatie van het feitelijk te leveren advertentie verstrekt, dan wordt dit vermoed slechts als globale aanduiding verstrekt te zijn, tenzij Publica Buitenreclame daarbij expliciet heeft aangegeven dat een bepaalde eigenschap van zo’n object als gegarandeerd mag worden beschouwd. 

Artikel 4 Prijzen 

4-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien partijen een wijziging van de overeenkomst overeenkomen, zullen de prijzen in deze overeenkomst worden berekend tegen de dan geldende prijzen. 

4-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kan Publica Buitenreclame deze doorberekenen aan de opdrachtgever. 

Artikel 5 Drukwerk 

5-1 Publica Buitenreclame heeft, in geval van levering van drukwerk, het recht 10% minder drukwerk te leveren dan is overeengekomen, met dien verstande dat de opdrachtgever verplicht is in dat geval 10% minder te ontvangen c.q. te betalen, tenzij anders overeengekomen tussen partijen. 

5-2 Publica Buitenreclame heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen. Elke gedeeltelijke levering kan apart worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaats hebben gevonden overeenkomstig het bepaalde in art. 16. 

5-3 Drukwerk mag door de opdrachtgever aangeleverd worden. Het drukwerk moet voldoen aan de eisen die Publica Buitenreclame daaraan stelt. Indien de opdrachtgever drukwerk levert dat niet aan de eisen voldoet is Publica Buitenreclame genoodzaakt nieuw drukwerk te vervaardigen. De opdrachtgever is gehouden de kosten daarvoor te vergoeden. 

5-4 Het niet tijdig aanleveren van drukwerk kan erin resulteren dat de campagne later geplaatst wordt dan overeengekomen. Dit komt volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. Publica Buitenreclame is gerechtigd extra kosten in rekening te brengen i.v.m. extra werkzaamheden die het niet tijdig leveren van de opdrachtgever veroorzaken. De opdrachtgever heeft een periode van drie weken voorafgaand plaatsing van de campagne voor het aanleveren van de benodigde bestanden c.q. posters. 

Artikel 6 Levering- c.q. opleveringstermijnen 

6-1 Opgegeven (op)leveringstermijnen door Publica Buitenreclame gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever Publica Buitenreclame schriftelijk in gebreke te stellen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen voor Publica Buitenreclame zijn om haar prestatie te leveren aan de opdrachtgever. 

6-2 Indien een bepaalde datum voor levering van een prestatie van Publica Buitenreclame is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt zoals bedoeld in artikel 12 van deze algemene voorwaarden geregeld. 

Artikel 7 Afwijkingen 

7-1 Geringe afwijkingen bij kleurendruk, in kwaliteit, lettertype, kleur, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring door de opdrachtgever. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. 

Artikel 8 Annuleren 

8-1 De opdrachtgever is verplicht Publica Buitenreclame te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht. 

8-2 Onverminderd het vermelde in artikel 8-1 behoudt Publica Buitenreclame zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen. 

8-3 Indien de opdrachtgever ervoor kiest zelf de benodigde vergunning(en) te verkrijgen en indien deze vergunning(en) niet verleend wordt, is de opdrachtgever gehouden de schade die Publica Buitenreclame lijdt te vergoeden. De schade ligt in ieder geval gelegen in de aan de opdrachtgever te verstrekken c.q. verstrekte factuur. 

Artikel 9 Wijziging van de opdracht 

9-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke dan aard ook (dus ook wijzigingen in de tekst, in de wijze van zetten, in de bewerking of plaatsing van clichés of fotolitho’s, enz.), welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever zijn aangebracht, en die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever. 

9-2 Indien de opdrachtgever na ondertekening van de opdracht alsnog wijzigingen verlangt moeten deze door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Publica Buitenreclame ter kennis zijn gebracht. 

9-3 Wijzigingen door de opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de voor de verandering overeengekomen levertijd door Publica Buitenreclame buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden. Een dergelijke vertraging in de oplevering komt voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

Artikel 10 Uitbesteding werk aan derden 

10-1 Publica Buitenreclame is te allen tijde bevoegd om (een deel van) de uitvoering van de overeenkomst door (onder)aannemers, leveranciers en andere derden te laten uitvoeren, door Publica Buitenreclame zelfstandig nader te bepalen, zonder dat hiervoor voorafgaande toestemming hoeft te worden gevraagd van de opdrachtgever. 

10-2 In de in artikel 4 van deze algemene voorwaarden genoemde prijzen zijn inbegrepen declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 

10-3 Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, alsmede het bepaalde in artikel 11 van deze algemene voorwaarden, is Publica Buitenreclame nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van de derden die eventueel door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, met dien verstande dat Publica Buitenreclame zich, voor zover dit redelijkerwijs van haar mag worden verlangd, zal inspannen om bij deze derden herstel te vorderen van eventuele aan hen toerekenbare fouten of tekortkomingen. 

10-4 Het is mogelijk dat de derden die eventueel door Publica Buitenreclame bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Publica Buitenreclame gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met haar gesloten overeenkomsten, de bevoegdheid inhoudende om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. 

10-5 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

11-1 Indien Publica Buitenreclame op welke grondslag dan ook aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

11-2 Publica Buitenreclame is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Publica Buitenreclame is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

11-3 Iedere aansprakelijkheid van Publica Buitenreclame voor indirecte schade van de opdrachtgever (en/of van derden), daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en (bedrijfs)stagnatie, is uitgesloten. 

11-4 Publica Buitenreclame is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever (en alleen indien de tekortkoming tijdig is gemeld). Deze aansprakelijkheid bedraagt nimmer meer dan hetgeen de verzekeraar van Publica Buitenreclame in het voorkomende geval uitkeert. Indien de verzekering om wat voor reden dan ook geen uitkering doet of de verzekering in het voorkomende geval afwezig is, dan bedraagt de vergoeding maximaal tweemaal de factuurwaarde (exclusief btw) van de (deel)prestatie welke de schade veroorzaakt heeft, met dien verstande dat aansprakelijkheid van Publica Buitenreclame in zo’n geval nimmer meer dan € 5.000,00 bedraagt. 

11-5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

– – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden; 

– – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Publica Buitenreclame aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de gebrekkigheid niet aan Publica Buitenreclame toegerekend kan worden; 

– – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

11-6 De opdrachtgever kan geen beroep doen op art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW. Voorts zal de opdrachtgever Publica Buitenreclame vrijwaren voor alle (aansprakelijkheids) vorderingen welke door derden in verband met de overeenkomst jegens Publica Buitenreclame worden gepretendeerd. De opdrachtgever is gehouden Publica Buitenreclame desgevraagd te voorzien van alle door Publica Buitenreclame gewenste (schriftelijke) informatie over de (voorgeschiedenis en relatie met de) derde. Indien Publica Buitenreclame door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Publica Buitenreclame zowel binnen als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat nodig is voor een geslaagd juridisch verweer. Mocht de opdrachtgever daarmee in gebreke blijven, dan is Publica Buitenreclame zonder ingebrekestelling gerechtigd daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Publica Buitenreclame komen voor rekening van de opdrachtgever. 

11-7 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Publica Buitenreclame. 

Artikel 12 Overmacht 

12-1 Indien Publica Buitenreclame door overmacht wordt verhinderd de opdracht uit te voeren heeft Publica Buitenreclame het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de opdracht op te schorten of gedeeltelijk te ontbinden. 

12-2 Onder overmacht vallen: stormschade (waaronder in geval van code geel, oranje of rood) en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Publica Buitenreclame of naar de opdrachtgever, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken, ziektes of epidemieën waaronder maar niet beperkt tot (de gevolgen van) corona, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel bij Publica Buitenreclame als bij derden van wie Publica Buitenreclame de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten de wil en/of de toedoen van Publica Buitenreclame ontstaan, alsmede niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, storing en/of ongevallen binnen het bedrijf of de vervoersmiddelen. Onder overmacht wordt mede begrepen fouten of tekortkomingen van derden die Publica Buitenreclame bij de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst betrekt. 

12-3 Factoren die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Publica Buitenreclame overmacht op, die haar ontheffen van zijn verplichting van de overeenkomst. De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding van welke aard dan ook bij bovenstaande factoren van overmacht. 

12-4 Publica Buitenreclame is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te hare vrije beoordeling, om of de overeenkomst (gedeeltelijk) te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden zoals genoemd in het vorige lid hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde (deel)prestatie te betalen. 

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten 

13-1 Op alle door Publica Buitenreclame verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz., die op grond van de overeenkomst door Publica Buitenreclame niet zijn overgedragen aan de opdrachtgever, behoudt Publica Buitenreclame zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Publica Buitenreclame. 

13-2 Het intellectueel eigendom zoals bedoeld in de lid 1 van dit artikel mag door de opdrachtgever alleen gebruikt worden voor het overeengekomen doel. Publica Buitenreclame is gerechtigd een navordering in te stellen indien de opdrachtgever de genoemde zaken voor een ander doel gaat of wil gebruiken of door derden laat gebruiken. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Publica Buitenreclame om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. 

Artikel 14 Wanprestatie en ontbinding 

14-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze een toerekenbare tekortkoming pleegt, zal het verzuim van de opdrachtgever direct intreden zonder dat enige ingebrekestelling van Publica Buitenreclame vereist is. 

14-2 Publica Buitenreclame heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien: a. de opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt. 

b. de opdrachtgever faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd, de opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden. 

c. de opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of van plan is Nederland te verlaten. 

14-3 Publica Buitenreclame is indien zij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Publica Buitenreclame reeds verrichte (deel)prestaties, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Publica Buitenreclame op vergoeding van kosten, schade en rente. 

Artikel 15 Aanbetaling 

15-1 Publica Buitenreclame is gerechtigd bij het aangaan van de eerste overeenkomst met de opdrachtgever een aanbetaling van 100% te vragen, tenzij anders overeengekomen door partijen. 

15-2 Publica Buitenreclame is te allen tijde gerechtigd om de volledige vordering voorafgaand aan haar (deel)prestatie in rekening te brengen. 

Artikel 16 Betaling 

16-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

16-2 Publica Buitenreclame is gerechtigd betaling van het volledige factuurbedrag maximaal 1 maand voorafgaand aan de plaatsing van de campagne te verlangen. Indien de opdrachtgever niet voorafgaand aan de overeengekomen datum voor plaatsing betaalt, is Publica Buitenreclame gerechtigd de overeenkomst op te schorten. 

16-3 Publica Buitenreclame is gerechtigd – indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen – aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum. 

16-4 De opdrachtgever vergoedt aan Publica Buitenreclame de daadwerkelijke (buiten)gerechtelijke kosten, de advocaatkosten daaronder expliciet begrepen. 

Artikel 17 Reclame code en verwijdering van reclame-displays 

17-1 De opdrachtgever conformeert zich aan de eisen en voorwaarden zoals gesteld door de Stichting Reclame Code in de vigerende Nederlandse Reclame Code, alsmede de aanvullende eisen die de plaatselijke gemeente aan de exploitatie oplegt. De uitingen van de opdrachtgever mogen daarmee niet in strijd zijn, als ook niet met de openbare orde, goede zeden en/of met het gemeentelijk beleid. 

17-2 Indien de gemeente of een andere partij die het publieke belang dient aanstoot neemt aan een campagne of bepaalde reclame-uitingen die door Publica Buitenreclame namens de opdrachtgever zijn gedaan of indien sprake is van strijd met de Nederlandse Reclame Code of de openbare orde, goede zeden en/of met het gemeentelijk beleid, is Publica Buitenreclame te allen tijde bevoegd om de relevante reclamedisplays onmiddellijk te verwijderen. 

17-3 Tevens is Publica Buitenreclame bevoegd om reclame-displays te verwijderen indien sprake is van gewijzigde omstandigheden in de meest ruime zin van het woord die nopen tot een onmiddellijke verwijdering van reclame-displays, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de situatie dat de plaatselijke gemeente Publica Buitenreclame daartoe verplicht. 

17-4 Publica Buitenreclame is een dergelijk geval als beschreven in artikel 17-2 of 17-3 van deze algemene voorwaarden nimmer schadeplichtig of aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor welke schade dan ook. 

Artikel 18 Geheimhouding 

18-1 Partijen verplichten zich tegenover derden geheimhouding te betrachten van informatie van vertrouwelijke aard en/of informatie door de ander ter beschikking gesteld en/of door verwerking daarvan verkregen gegevens voor zover de andere partij redelijkerwijs kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn, behoudens verplichtingen bij of krachtens de wet en behoudens voor zover het delen van de informatie met derden noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst. 

Artikel 19 Geschillen en rechtskeuze 

19-1 Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met Publica Buitenreclame zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter van de vestigingsplaats van Publica Buitenreclame. 

19-2 De overeenkomst tussen Publica Buitenreclame en de opdrachtgever, waaronder deze algemene voorwaarden, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in alle opzichten in overeenstemming met het Nederlandse recht.